Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

ИНСПЕКЦИЈА


1. КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

1.1. Закон о комуналној делатности

1.2. Општинске одлуке


1.4. Списак надзираних субјеката

2. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

2.1. Закон о планирању и изградњи

2.2. Општинске одлуке


2.4. Списак надзираних субјеката


3. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.1. Закон о заштити животне средине

3.2. Закон о процени утицаја на животну средину

3.3. Закон о заштити ваздуха

3.4. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

3.5. Закон о заштити од буке у животној средини

3.6. Закон о водама

3.7. Закон о управљању отпадом

3.8. Закон о хемикалијама

3.9. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења

3.10. Закон о заштити природе

3.11. Закон о националним парковима

3.12. Закон о заштити земљишта


3.14. Списак надзираних субјеката

Закон о инспекцијском надзору

Годишњи план инспекцијског надзора

Решење о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Опово

Годишњи извештаји