Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Jавнa презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу зграде за трговину на велико и мало , спратности п на катастарској парцели бр. 4479/1 ко Oпово
На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 83.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине објављује.
  

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ    за изградњу  зграде за трговину на велико и мало , спратности П    на катастарској парцели бр. 4479/1 КО  ОПОВО1. Јавна презентација Урбанистичког пројекта  урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу  зграде за трговину на велико и мало , спратности П    на катастарској парцели бр. 4479/1 КО  ОПОВО  инвеститора „MP PROFIL 2011“  ДОО  из Шабца, Ул. Далматинска бр.бб обавиће се у холу зграде општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр.10 у периоду од 17.09.2018.године до 25.09.2018.године. 
 
2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта број : 44/2018 је „LASER“ Радња за пројектовање из извођење из Шабца, Војводе Јанка Стојићевића бр.100, одговорно лице Драган Савић, а одговорни урбаниста је Татјана Јанковић-Кнежевић,дипл.инж.арх.-лиценца бр.200 1193 10

3.Овлашћена лица за давање обавештења су Раде Цветановић и Јасна Кочовић на телефон 013/681 212 или 681 666

4.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној  интернет адреси Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.). 

5.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације  доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне презентације закључно са 25.09.2018.године.


12.03.2021