Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Јавни увид у нацрт измена и допуне просторног плана општине Опово

На основу  члана 50. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 54.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине оглашава:  

ЈАВНИ  УВИД У  НАЦРТ  ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ОПОВА

Јавни увид обавиће  се у холу Општине управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10 у трајању од 30 дана, од  дана оглашавања овог огласа у дневном листу „Дневник“ односно од 29.12.2017.године до 29.01.2018.године.

Јавна презентација нацрта Измена и допуне просторног плана општине  Оповo одржаће се у  сали Кепс-а у Опову   дана 16.01.2018.године у 13 часова.

Јавна седница Комисије за планове, одржаће се у згради Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10 дана 1.фебруар  2018.године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред комисијом за планове.

Службена лица Одељења даваће у току трајања  јавног увида основне информације о планском документу   заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 12-15 часова на телефон 013/681 212 или 681 666.

Нацрт Измена и допуне просторног плана општине Опова  биће изложен и у дигиталном облику на интернет страни www.оpovo.org.rs.

Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у изложену  документацију, као и да у току трајања јавног  увида доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово  закључно са 29.01.2018.године.


ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО

Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине 

Измене и допуне просторног плана општине Опово - нацрт плана - pdf


12.03.2021