Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације

На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 83.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине објављује.

 ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 

реконструкције и промене намене објекта бр.28(два) постојечег пословно –складишног комплекса   на катастарској парцели бр.4348/1 КО Опово
1.Јавна презентација Урбанистичког пројекта  урбанистичко-архитектонске разраде  на катастарској парцели бр.4348/1 ко Опово инвеститора Косовац Далибор из Баранде, Жарка Зрењанина бр.6 обавиће се у холу зграде општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр.10 у периоду од 03.07.2018.године до 10.07.2017.године.


2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта бр.тех. дневника  56.18.  је „ПАНУРБИС“  ДОО  за просторно планирање Панчево  , Максима Горког 2 .


3.Овлашћена лица за давање обавештења су Раде Цветановић и Јасна Кочовић на телефон 013/681 212 или 681 666


4.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној  интернет адреси Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.). 


5.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације  доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне презентације закључно са 10.07.2018.године.


Урбанистички пројекат - pdf

 


12.03.2021