Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 ко Сакуле
На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014) и члана 83.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине објављује.
  


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА  ПОТРЕБЕ  УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ  ЛОКАЦИЈЕ    за изградњу пословно-производног објекта    на катастарској парцели бр. 2752 КО САКУЛЕ1.Јавна презентација Урбанистичког пројекта  урбанистичко-архитектонске разраде локације   за изградњу пословно-производног објекта    на катастарској парцели бр. 2752 КО САКУЛЕ инвеститора „FONDI EXPORT“ ДОО САКУЛЕ из Сакуле, Ул.Ратарска бр.17 обавиће се у холу зграде општинске управе Опово улица Бориса Кидрича бр.10 у периоду од 27.07.2018.године до 06.08.2018.године.

2.Обрађивач предметног Урбанистичког пројекта бр: UP-114/18   је „ BLOCKART“  ДОО  за архитектуреу и урбанизам из Панчева, Жарка Зрењанина бр.3.

3.Овлашћена лица за давање обавештења су Раде Цветановић и Јасна Кочовић на телефон 013/681 212 или 681 666

4.Урбанистички пројекат биће доступан на увид заитересованој јавности у дигиталном облику ,у току трајања јавне презентације , на званичној  интернет адреси Општине Опово ( www.оpovo.org.rs.). 

5.Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат , као и да у току трајања јавне презентације  доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово, најкасније до последњег дана трајања јавне презентације закључно са 06.08.2018.године.12.03.2021