Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2019. ГОДИНУ


У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Опово ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године. 

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица 
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.
 
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Општинске управе општине Опово, Опово, Улица Бориса Кидрича, бр.10 ,  или са сајта www.opovo.org.rs. 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Опово или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2019. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општинеОпово за 2019. годину, на адресу: Општинска управа општине Опово, Опово, Улица Бориса Кидрича, бр.10. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Анкица Јожика, телефон: 013/681-030, email:ankica.opovo@gmail.com или лично у просторијама Општинске управе општине Опово, Опово, Улица Бориса Кидрича, бр.10.
Овај јавни позив објавити у Општинском службеном гласнику општине Опово, на интернет страници општине: www.opovo.org.rs  и огласним таблама месних канцеларија.

Република    Србија 
Ап Војводина
Општина Опово
Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
у државној својини
Број: 320- 63/2018
Датум: 29.06. 2018. године

Председник   Комисије:                        .
                                                                                                             Анкица Јожика    
12.03.2021