Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Jавни увид у нацрт плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса баранда-опово и извештај о стратешкој процени плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО
На основу  члана 50. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014 и 145/2014), члан 19.Закона о стратешкој процени утицја на животну средину(„(„Службени  гласник РС“, бр.135/04 и88/10“)  и чл. 54-67.Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.64/2015) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине оглашава  

  ЈАВНИ  УВИД 
  У  НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНОГ И ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО 
И
ИЗВЕШТАЈ  О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО   РЕКРЕАТИВНОГ И ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО 


Јавни увид обавиће  се у холу Општине управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10 у трајању од 30 дана, од  дана оглашавања овог огласа у дневном листу „Дневник“   од  20.02.2018.године до 21.03.2018.године.
Јавна презентација планског документа  одржаће се у скупштинској сали Општине Опово, Бориса Кидрича бр.10   дана 15.03.2017.године у 13 часова. 
Јавна седница Комисије за планове, одржаће се у згради Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10 дана 29. 03. 2017.године у 13 часова.  Физичка лица  и представници правних лица  могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.  
Службена лица Одељења даваће у току трајања  јавног увида основне информације о урбанистичком плану  заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 12-15 часова на телефон 013/681 212 или 681 666.
Нацрт  Плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда-Опово и извештај  о стратешкој процени плана биће изложен и у дигиталном облику на интернет страни www.оpovo.org.rs. 
Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у изложену  документацију, као и да у току трајања јавног  увида доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово  закључно са 21.03.2018.године. 

 Нацрт план спровођење - zip

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО
Одељење за имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и 
заштиту животне средине


12.03.2021