Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлукa о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општински штаб за ванредне ситуације
за територију општине Опово
Број: 06-3/2019
Датум:28.01.2019. година
О П О В О
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018 ) и члана 2. Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ број 7/11 и 15/12) Штаб за ванредне ситуације за територију општине Опово, на седници одржаној дана 28.01.2019. године доноси 


З А К Љ У Ч А К


Предлаже се Председнику општине Опово доношење Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Опово и то за К.О. Сакуле и део К.О. Баранда почев од дана 28.01.2019. године, збор елементарних непогода.


О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 28.01.2019. године у раним јутарњим часовима К.О. Сакуле и К.О. Баранда захватиле су елементарне непогоде изазване јаким ударима ветра и снежним наносима услед чега је дошло до прекида саобраћаја на путном правцу Баранда – Сакуле, путном правцу 
Сакуле – Идвор и на делу територије насељеног места Сакуле. 

У складу са наведеним предлаже се Председнику општине Опово доношење Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Опово и то за К.О. Сакуле и део К.О. Баранда почев од дана 28.01.2019. године, збор елементарних непогода.

Командант штаба за ванредне ситуацијеопштине Опово
др Зоран Тасић
                                                        


РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Председник општине Опово
Број: 06-3/2019
Датум:28.01.2019. година
О П О В О

На основу члана 38. и 39. став 1 тачка 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018 )  и члана 74. Статута општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ број 18/12, 3/13 и 5/14 ) Председник општине Опово, дана 28.01.2019. године доноси:

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

Проглашава се ванредна ситуација на делу територије општине Опово и то за К.О. Сакуле и део К.О. Баранда почев од дана 28.01.2019. године, због елементарних непогода.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 28.01.2019. године, у раним јутарњим часовима, К.О. Сакуле и К.О. Баранда захватиле су елементарне непогоде изазване јаким ударима ветра и снежним наносима, услед чега је дошло до прекида саобраћаја на путном правцу Баранда – Сакуле, путном правцу Сакуле – Идвор и на делу територије насељеног места Сакуле. 

Због наведених околности 28.01.2019. године одржана је седница Штаба за ванредне ситуације на којој је предложено председнику општине доношење Одлуке о проглашењу ванредне ситуације како би се спречиле и отклониле последице ванредног догађаја и других опасности по становништво и материјална добра која не могу да се спрече и отклоне редовним деловањем надлежних органа и служби.

Налаже се ЈП „Младост“ Опово, да у циљу заштите људи и материјалних добара од елементарних непогода предузме неопходне мере и активности у циљу спречавања и отклањања последница елементарне непогоде , а у складу са одредбама Плана организације одржавања локалних путева у зимском периду 2018 / 2019. године за путеве које одржава ЈП „Младост“ Опово, у делу поступања у ванредним околностима. 

Налаже се и осталим службама да предузму све неопходне мере у циљу спречавања и отклањања последница елементарне непогоде.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и трајаће до отклањања опасности, ризика и претње по становништво и материјална добра.

Председник општине Опово
др Зоран Тасић12.03.2021