Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Опово
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
Председник општине Опово
Број: 06-3/2019
Датум: 01.02.2019.
О П О В ОНа основу члана 38. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (“Сл. Гласник РС” број 87/2018) и члана 74. Статута општине Опово (“Општински службени гласник општине Опово” број 18/12, 3/13 и 5/14) председник општине Опово дана 01.02.2019. године, доноси:


ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

I
Укида се ванредна ситуација на делу територије општине Опово и то за К.О. Сакуле и део К.О Баранда почев од дана 01.02.2019. године.

II
Ванредна ситуација се укида због престанка опасности од елементарних непогода.

III
Овом одлуком се ставља ван снаге Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Опово број 06-3/2019 од 28.01.2019. године.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.


12.03.2021