Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

ДОКУМЕНТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА


1. ВАЖЕЋА ПЛАНСКА И УРБАНИСТИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Просторни план подручја посебне намене и изузетних одлика "Потамишје"  - zip

   Просторни план општине Опово - zip

   Измене и допуне просторног плана општине Опово - zip

   План генералне регулације насеља Опово - zip

   План детаљне регулације радне зоне у Баранди - zip

   План детаљне регулације дела блока 43А - zip

   План детаљне регулације Спа центра у Баранди - zip

   План детаљне регулације радне зоне у Опову - zip

  План детаљне регулације  спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда - Опово
 - zip

   План детаљне регулације блока 27 насеља Опово - zip

 2. ПЛАНСКА И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТА У ИЗРАДИ


 3. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ - ПОТВРЂЕНИ

Урбанистички пројекат за изградњу спортско-рекреативног хотелског комплекса на к. п. 2050/3 ко Баранда општина Опово  - zip
     
Урбанистички пројекат за изградњу зграде на парцели 4478/1 КО Опово - инвеститора МП Профил Шабац - zip

    Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пољопривредног комплекса - фарме крава музара са пратећим садржајима на катастарској парцели топ.бр.2091/1 К.О. Сакуле инвеститора Вукмировић - zip

   Урбанистички пројекат за изградњу пословно производног објекта  на парцели 2752 КО Сакуле - инвеститора Фонди експорт - zip

   Урбанистички пројекат за потребе реконструкције и промене намене постојећег производно-складишног комплекса у стамбено-пословно-складишни комплекс - zip

   Урбанистички пројекат за изградњу самоуслужне перионице са портирницом у Сефкерину на к.п. 49/1 КО Сефкерин - zip 

Урбанистички пројекат за изградњу производно складишног комплекса КП 5611 КО Опово - zip