Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Административне процедуре - заштита животне средине


Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја- doc

Дозвола за управљање хемикалијама - zip

Дозвола за рад стационарних извора загађења- zip

Продужење рока важности интегрисане дозволе - zip

Ревизија интегрисане дозволе - zip

Издавање интегрисане дозволе - zip

Одобрење за локацију за третман отпада у мобилном стању- zip

Потврда о изузимању од обавеза прибављања дозволе управљања отпадом- zip

Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман или одлагање неопасног или инертног отпада- zip

Сагласности на студију - затечено стање - о процени утицаја на животну средину- zip

Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину- zip

Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину- zipДавање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину - zip

Испуњеност услова у погледу животне средине објекта у коме се обавља енергетска делатност- zip

Испуњеност услова простора и опреме у погледу за обављање привредне делатности - zip

Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја - zip