Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Административне процедуре - друштвене делатности Захтев за МНП за незапослене РВИ од 5. до 10. групе из оружаних акција после 17. 08. 1990

 - zip

 Захтев за повећање МНП по основу самохраности - zip

Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада или рад са половином радног времена - doc

Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на остале накнаде по основу посебне неге детета - doc

Захтев за накнаду трошкова боравка у ПУ за децу без родитељског старања - doc

Захтев за накнаду трошкова боравка у ПУ за децу  корисника социјалне помоћи - doc

Захтев за накнаду трошкова боравка у ПУ за децу  са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом - doc

Захтев за остваривање права на дечији додатак - doc

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или одсуства са половином пуног радног времена ради посебне неге детета   - doc

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада ради неге детета   - doc

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског и одсуства са рада ради неге детета   - doc

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског и одсуства  - doc

Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета  - doc

Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета  - doc

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин  - doc

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке  - doc

Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца који је страни држављанин  - doc

Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца  - doc